Avís legal

1. Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

En aquest avís legal, ROAL 2015, SL (B66589920), responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document. Amb ell, pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE). Així mateix, pretén informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

ROAL 2015, SL, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web. Això no obstant, no existeix l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Semon.

2. Objecte

A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. Privadesa i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis calgui facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa ha de donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa o la finalitat. S’indiquen els termes a la secció de Política de Privadesa.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i, en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los al trànsit econòmic.

Per tot això, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o posar a disposició aquest contingut. Així mateix, comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts. Sempre s’intentarà mantenir indemne l’empresa de qualsevol reclamació que derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats. L’excepció seria que s’estableixi el contrari expressament.

Aquestes Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització. Aquesta serà específicament atorgada a aquest efecte per lempresa o el tercer titular dels drets afectats.

El contingut i els serveis

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web. Això inclou els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web. O, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats.

El contingut disposat a l’Espai Web no es podrà reproduir ni en tot ni en part. Tampoc transmès ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni de cap mitjà. Llevat que es compti amb lautorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright. Tampoc els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest espai web es compromet a respectar els drets enunciats. A més, evitar qualsevol actuació que els pogués perjudicar. L’empresa es reserva l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i responsabilitats de l’usuari de l’espai web i serveis

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:
  1. La legislació aplicable a cada moment.
  2. Les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web.
  3. La moral i bons costums generalment acceptats.
  4. L’ordre públic
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web. Així mateix, mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui a la situació real de l’usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. També és responsable dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

Abstencions

Això no obstant, l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

Ús no autoritzat:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web. Tampoc dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers. O que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys

 • Provocar danys als sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics. Alterar altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes de l’empresa, proveïdors o de tercers.

Reproduir o manipular dades

 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de lempresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts .

Obtenció de dades il·legalment

 • Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.

Difusió de contingut

 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  • De qualsevol manera sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • Incorporeu, poseu a disposició o permeteu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic . Induïu o pugueu induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i lequilibri psíquic.
  • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
  • Constituïu qualsevol tipus de publicitat.
  • Incloeu qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal de l’Espai Web.

Altres peculiaritats:

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment per a l’empresa.

6. Responsabilitats

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús.

No serà responsabilitat de Semon:

Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
  Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l’Espai Web.

Danys i prejudicis

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d’espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i aquestes estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut dels Espais web esmentats, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

L’usuari i els hipervincles

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web:

 • No poden falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat.
 • En cap cas no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits.
 • No podreu enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal.
 • Heu d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzeu l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part de la seva web. Tampoc no podrà estar dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després d’això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’espai web.

8. Protecció de Dades

Per utilitzar alguns dels serveis, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

9. Cookies

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a l’Espai Web. L’objectiu és reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzeu de l’Espai Web mitjançant la preselecció del vostre idioma o continguts més desitjats.

Les galetes recopilen l’adreça IP de l’usuari i és Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per registrar la navegació de l’Usuari a l’Espai Web, quan l’Usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu, podeu configurar el vostre navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies. Podeu impedir la instal·lació de galetes al disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les galetes, es pot reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari. Així, doncs, es podrà facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries a l’Usuari. També es podrà definir els perfils demogràfics dels Usuaris així com mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

10. Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web. S’inclou, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. Força Major

L’empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social del responsable del lloc web.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació. Se substituirà per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.